Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
WAKE-UP CABLE

Deze algemene voorwaarden en diverse huishoudelijke reglementen hebben betrekking tot het gebruik van de kabelbaan en andere outdoor activiteiten (aquapark) alsook op alle prijsaanbiedingen en –duidingen via website mail, e.a. voor éénmalig of meer gebruik, kampen, evenementen, teambuildings enz. die hieraan verbonden zijn.
De beoefenaar is bewust dat het gebruik van alle activiteiten van Wakeupcable – Eaglefish Bvba (omschreven als eigenaar) risico's voor schade in de ruimste zin van het woord, met zich kan meebrengen. Hij houdt zich dan ook strikt aan deze regels en voorschriften. Alsook alle instructies van de aanwezige instructeurs/monitors, medewerkers van Wakeupcable – Eaglefish BVBA alsmede alle teksten en beelden. Wakeupcable – Eaglefish BVBA kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige gevolgen en eventuele schade door deelname aan de activiteiten georganiseerd op locatie van Wakeupable – Eaglefish BVBA en dit op eigen grondgebied alsook op grondgebied van derden.
De beoefenaar moet bij deelname een inschrijvingsformulier ondertekenen waarbij dit wordt bevestigd. Zonder inschrijving; is deelname niet toegestaan en is Wakeupcable – Eaglefish BVBA niet verantwoordelijk voor enige fysische of materiële schade. Sowieso is Wakeupcable – Eaglefish BVBA niet verantwoordelijk voor persoonlijk materiaal , eigen aan de klant, zelfs bij inschrijving van de deelnemer/beoefenaar. De beoefenaar gaat dan ook akkoord, bij het ondertekenen van het inschrijvingsformulier dat hij/zij de nodige veiligheidsmaatregelen heeft kunnen nalezen/bekijken.
Wakeupcable – Eaglefish BVBA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade aan personen en materialen, noch voor schade toegebracht aan derden op enige wijze ook ontstaan (opstallen, deelname e.a.) noch voor schade die het gevolg is van de gezondheid en conditie van de deelnemer/beoefenaar zoals hartklachten, epilepsie, suikerziekte, zwangerschap en medicijngebruik. Noch voor gevolg- en/of bedrijfsschade, noch voor bezoekers (niet beoefenaars) die zich op het ponton en/of terras en in het gebouw zouden bevinden.
De deelnemer/beoefenaar blijft wel verantwoordelijk voor enige schade aan het gebouw, materialen, en personen op locatie van Wakeupcable – Eaglefish BVBA (inclusief oprit, parking, toegang, gebouw, kabel, obstakels enz.)
Voornoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden zowel ten behoeve van Wakeupcable – Eaglefish BVBA evenals voor haar personeel en overige hulppersonen, tenzij uilsuiting door de wetgeving.
Wakeupcable – Eaglefish BVBA aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van zet-, typ- of programmeerfouten op de website of andere publicatie en indien Wakeupcable – Eaglefish BVBA aansprakelijk zou zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in desbetreffende geval onder onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
De deelnemer/beoefenaar dient de medewerker in te lichten indien hij verdere informatie wenst te verkrijgen aangaande het gebruik van de kabelbaan/aquapark en bijhorende materialen. Wakeupcable – Eaglefish BVBA is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade indien de deelnemer niet op de hoogte is van hetgeen tijdens de uitleg of op papier medegedeeld werd. De deelnemer/beoefenaar is er zich van bewust dat de uitleg (mondeling, geschreven of op internet) geen garanties biedt dat mogelijke schades voorkomen worden en de deelnemer vrijwaart Wakeupcabe – Eaglefish BVBA daar ook voor.
Minimumleeftijden, gezondheidstoestanden, gewicht en zwemvaardigheidseisen gelden voor het gebruik van de kabelbaan/aquapark zoals aangegeven in de reglementen kabelbanen en zoals vermeld op de borden/baches e.a. die op locatie aanwezig zijn.
De minimale leeftijd voor het wakeboarden is 16 jaar en de minimale lengte is 1m40. De deelnemer dient in het bezit te zijn van minimaal een zwemdiploma A (of vergelijkbaar). Kinderen onder de 16 jaar of 1m40 dienen onder begeleiding te zijn van een volwassen persoon (ouder of begeleider) die toezicht houdt op het kind. Het is dan ook de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de ouders en of begeleider om de minderjarige te informeren aangaande de voorwaarden van Wakeupcable – Eaglefish BVBA en hem/hen in te lichten met de juiste informatie tov hun leeftijd en zwemvaardigheid. Wakeupcable – Eaglefish BVBA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid indien onjuiste of onvolledige informatie verstrekt werd..

De minimale leeftijd voor het aquaparken is 12 jaar en de minimale lengte is 1m30. De deelnemer dient in het bezit te zijn van minimaal een zwemdiploma A (of vergelijkbaar). Kinderen onder de 12 jaar of 1m30 dienen onder begeleiding te zijn van een volwassen persoon (ouder of begeleider) die toezicht houdt op het kind. Het is dan ook de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de ouders en of begeleider om de minderjarige te informeren aangaande de voorwaarden van Wakeupcable – Eaglefish BVBA en hem/hen in te lichten met de juiste informatie tov hun leeftijd en zwemvaardigheid. Wakeupcable – Eaglefish BVBA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid indien onjuiste of onvolledige informatie verstrekt werd..

Bij het aquaparken is Wakeupcable/Eaglefish Bvba niet verantwoordelijk voor gebeurlijke fysische ongevallen indien deze niet te wijten zijn aan verkeerd opgesteld materiaal. De beoefenaar is steeds persoonlijk verantwoordelijk voor eigen fysische ongevallen en is bewust dat Wakeupcable/Eaglefish BVba hiervoor niet aangesproken kan worden en dat hijzelf in het bezit is van een persoonlijke ongevallen verzekering.
Het is de deelnemer/beoefenaar niet toegestaan gebruik te maken van de activiteiten op Wakeupcable – Eaglefish BVBA indien hij/zij onder invloed zou zijn van medicijnen, drugs, alcohol en/of enige gezondheidsklachten heeft die redelijkerwijze een gevaar kunnen opleveren voor zichzelf en anderen. Wakeupcabe Eaglefish BVBA is dan ook niet aansprakelijk voor enige gevolgen indien de betreffende deelnemer/beoefenaar toch gebruik zou maken van de activiteiten.
Om veiligheid- en commerciële redenen zijn op en rondom het complex camera's en andere apparatuur aanwezig. Alle mediarechten van gemaakte opnames, alles in de ruimste zin van het woord, blijven bij Wakeupcable – Eaglefish BVBA. De deelnemer/beoefenaar/bezoeker/passant/omwonenden e.a. doen daarvan uitdrukkelijke afstand.
Wakeupcable – Eaglefish BVBA behoudt zich alle rechten en bevoegdheden die de kabelbaan en zijn vennootschappen zou toekomen op grond van de auteurswet en dit ten aanzien van alle door hen geleverde diensten en producten. Beelden zijn eigendom van Wakeupcable- Eaglefish BVBA en worden niet vrijgegeven mits uitdrukkelijke en gegronde aanvraag volgens de wetgeving.
Het reserveren van tickets betekent een aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden en akkoordverklaring met de inhoud ervan. De deelnemer/beoefenaar dient vooralsnog zelf het akkoordverklaring te ondertekenen waarvoor hij verantwoordelijk voor is.
Ticketten kunnen ofwel via de website ofwel via de kassa, op locatie, aangekocht worden. Bij reservatie of aanvaarding via een offerte, dient de deelnemer/beoefenaar een bewijs mee te brengen van betaling met melding van datum/personen.
Indien de deelnemer/beoefenaar bij een reservatie niet tijdig langskomt, is het vrij aan Wakeupcable – Eaglefish BVBA om de gereserveerde uren voor anderen in te plannen zonder dat de gereserveerde uren op een andere tijdstip moeten ingepland worden. Bij annulatie van een reeds gestorte boeking (ten laatste 48 uur voor desbetreffende data) wordt het bedrag uitsluitend teruggestort op de Wakeupcable account van de beoefenaar en dit in functie van de opzegperiode met een mindering van 25% reservatiekost. Er worden geen cash en of terugstortingen via overschrijvingen uitgevoerd. Annulaties vanaf 48 uur voor datum worden niet aanvaard (behoudens ernstige situaties zoals overlijdens/ziekte e.a. te verantwoorden via dokterbrief/aankondiging). De klant behoudt dan de mogelijkheid om een nieuwe boeking vast te leggen en het bedrag die op zijn "prepaid" staat, te gebruiken.

Bij voorafbetaling en/of geschreven en geaccepteerde reservatie van een teambuilding/event/sessie worden bij annulatie (uitgezonderd indien Wakeupcable zelf de baan stopzet voor veiligheidsredenen) volgende kosten in acht genomen: 100% dag van het event, 75% week van het event, 50% 2 weken voor het event en 25% 3 weken voor het event.


Wakeupcable –Punchkaarten en kadobonnen blijven één jaar geldig. Eaglefish BVBA kan in geval van overmacht niet worden aangesproken tot nakoming van de overeengekomen verplichtingen (weer, breuk, schade, personeel e.a.). Wakeupcable – Eaglefish BVBA is in dat geval gerechtigd hetzij het programma voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij het programma geheel of gedeeltelijk te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden. De eigenaar (Wakeupcable – Eaglefish BVBA) zal, wanneer mogelijk, een alternatief programma aanbieden of het gehele programma verschuiven naar een passende alternatieve datum. In geen enkel geval is de eigenaar enige schadevergoeding verschuldigd.
Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, voorzien of niet voorzien, waarop de eigenaar geen invloed kan uitoefenen en/of waarvan de eigenaar de gevolgen redelijkerwijs niet kan verhinderen. Hiertoe behoren o.a. werkstakingen, storingen, defecten aan apparatuur, accomodatie en uitrusting alsook door bevoegde autoriteiten opgelegde beperkingen, alsmede weersomstandigheden.
Op de rechtsverhouding tussen de eigenaar en de deelnemer/beoefenaar is het Belgisch recht van toepassing. Indien een geschil mocht onstaan is uitlsuitend het belgisch rechtbank bevoegd kennis te nemen hiervan.
In die gevallen, waarin een of meer van de in deze voorwaarden opgenomen bepalingen als nietig of vernietigbaar zouden moeten worden aangemerkt, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet en zal in plaats van de nietige of vernietigde bepalingen een op die bepaling zo veel mogelijk aansluitende regeling gelden.

HUISREGELS:


De deelnemer/beoefenaar (uitgedrukt als de gebruiker) van activiteiten op of rondom de kabelbaan van Wakeupcable - Eaglefish BVBA verklaart kennis genomen te hebben van de veiligheidsvoorschriften zoals ter inzage op locatie of via de website.
De deelnemer/beoefenaar (uitgedrukt als de gebruiker) is verplicht gebruik te maken van het beschikbaar gestelde veiligheidsmateriaal.
Bij het wakeboarden houdt de gebruiker de hendel/handgreep in de handen. Hij zal nooit de kabel of handgreep rondom de nek halen of om andere gedeelten van het lichaam. Bij val, zal de deelnemer nooit de lijn opnieuw nemen.
Het gebruik van obstakels wordt gezien als gevaarlijk. Dit is niet toegestaan, tenzij voldaan is aan de voorwaarden als hieronder gesteld onder "voorwaarden obstakel".
Bij een dreigend aanvaren met een obstakel dient men de hendel ver van te voren los te laten om botsingen te voorkomen.
De kabelmedewerker kan deelname van de gebruiker weigeren bij dreiging door de deelnemer om gebruik te willen maken van een obstakel zonder de nodige ervaring of goedkeuring daarvoor te hebben.
Sommige materialen die de eigenaar ter beschikking stelt, zijn niet altijd bedoeld om op obstakels te kunnen gaan (waterski's, kneeboards, wakeskates, board met vinnen en straps, beginnersboard…) en deze mogen daar ook niet op gebruikt worden wegens niet geschikt. De gebruiker blijft verantwoordelijk indien verkeerd gebruik hiervan en of hierdoor enige schade aanbrengt aan eender welk materiaal (obstakel, wetsuit, vest, helm, board, kabel, enz…).
Bij het loslaten van de lijn, houdt de gebruiker voldoende afstand van de steiger, boten, boeien, palen , obstakels en andere gebruikers die in het vaarwater liggen.
Vermijd risico zoveel mogelijk voor uzelf en derden. Bij twijfel laat steeds de hendel los en laat u zichzelf achterover vallen en gaat u een veilige weg/kant op.
De gebruiker dienst steeds de ter beschikking gestelde materialen als goede huisvader te behandelen en te beheren. Deze dient in dezelfde staat teruggegeven te worden. Schade aan het ter beschikking gestelde materiaal komt voor rekening van de gebruiker en wordt op de deelnemer/beoefenaar verhaalt.
Het is uitdrukkelijk verboden de kabelbaan/aquapark in gebruik te nemen na het benuttigen van alcohohoudende dranken en/of geestverruimende middelen.
De gebruiker is steeds verplicht voor het wakeboarden en het aquaparken de aanwijzingen en instructies van het personeel op te volgen en de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen alsook zijn eigen veiligheid en die van derden.
Zwemvaardigheid is een verplichting en is toegestaan aan iedereen mits begeleiding door volwassenen voor personen onder de 16 jaar (wakeboarden) en 12 jaar (aquaparken).
De gebruiker zal zich steeds legitimeren op verzoek van de exploitant of zijn medewerkers.
De eigenaar is niet aansprakelijk voor vermissing, of diefstal van zaken van de gebruiker.
Indien de gebruiker in strijd handelt met de voorschriften, is de eigenaar of medewerker ten allen tijde bevoegd de gebruiker te ontzeggen van het gebruik van de kabel en/of andere activiteiten op en rondom grondgebied of gebieden in beheer van Wakeupcable- Eaglefish BVBA.
Het gebruik van de waterskikabelbaan, de toegang tot het aquapark, en aanwezigheid op Wakeupcable –Eaglefisch BVBA locatie is steeds op eigen risico.
Het maken van video-, film-, en foto-opnamen op locatie is alléén toegestaan met toestemming van de eigenaar!
Het is derden niet toegestaan om zonder toestemming van Wakeupcable – Eaglefish BVBA instructies/les te geven of producten te verkopen op het terrein van de exploitant.
Iedere individuele deelnemer/beoefenaar is verplicht een polsbandje te dragen. Polsbandjes zijn persoonlijk en dus NIET overdraagbaar. Bij het gebruik van een polsbandje verklaart de deelnemer/beoefenaar zich akkoord te stellen met de huisregels en de veiligheidsvoorschriften voor gebruik van de kabelskibaan/aquapark.
De gebruiker is verplicht alle nodige veiligheidsmaterialen te hebben of gehuurd zoals impact en/of zwemvest, helm, board en wetsuit (deze laatste is afhankelijk van het weer).
Het gebruik van de obstakels gelegen in het vaarwater is in alle gevallen verboden voor onervaren deelnemers/beoefenaars en deze zijn uitsluitend toegestaan met toestemming van de medewerker en/of goedkeuringsstikker.

VOORWAARDEN OBSTAKEL Wakeboarden

Men kan gebruik maken van de obstakels mits men kennis genomen heeft van de volgende punten en de risico's dat dit inhoudt:

  • de gebruiker heeft voldoende ervaring
  • de gebruiker heeft de uitdrukkelijke goedkeuring van de medewerker
  • de gebruiker is op de hoogte van de algemene voorwaarden
  • de gebruiker heeft alléén gepast materiaal die op dito obstakels kan gebruikt worden (geen wakeskate, waterski's, kneeboard, vinnen, straps)
  • de gebruiker draagt steeds een vest en veiligheidshelm die goed vastzit
  • de gebruiker moet een eigen verzekering hebben, afgesloten voor het gebruik hiervan
  • de gebruiker heeft een verklaring ondertekend waarbij hij bewust is van de eventuele risico's en waarbij hij onder meer bevestigd heeft dat hij voldoet aan voornoemde voorwaarden en waarbij hij alle risico's op schade aanvaardt.
  • GEEN WAX op boards, wanneer dit wel het geval is zullen de kosten voor het reinigen van de obstakels in rekening worden gebracht.

De gebruiker zal nooit aanvaren op een obstakel als deze als niet veilig wordt beschouwd of als er een derde in de landing- of aanvaarplaats ligt.
De gebruiker bevestigd hiermee dat hij in het bezit is van de nodige verzekering voor gebruik kabelbaan en aquapark/hindernissenparcours en bevestigd dat Wakeupcable – Eaglefish BVBA in geen geval aansprakelijk is voor lichamelijke schade en/of materiele schade gemaakt door het gebruiken van obstakels op de kabelbaan alsook op de hindernissenparcours/aquapark.
De gebruiker is zich bewust een risico te nemen bij het gebruik van de obstakels. De deelnemer is zich bewust dat lichamelijk letsel of zelfs de dood het gevolg kan zijn van het gebruik van de obstakels en de waterskibaan/aquapark in het algemeen.
De gebruiker is verantwoordelijk om toestemming aan de medewerker te vragen voor gebruik van de obstakels. De medewerker kan de toegang weigeren indien de deelnemer bovenstaande punten niet in acht neemt.